7 років за розбій присудили мешканцю Нетішина

sud

Виз­на­ти вин­ним у вчи­нен­ні зло­чи­ну, пе­ред­ба­че­но­го ч. 3 ст. 187 КК Ук­ра­їни (роз­бій, по­єд­на­ний із про­ник­ненням у жит­ло), і приз­на­чи­ти по­ка­ран­ня — 7 ро­ків поз­бавлен­ня во­лі з кон­фіска­ці­єю май­на, крім жит­ла та спла­ти­ти по­тер­пі­лій по­над 50 тис. грн. май­но­вої і мо­раль­ної шко­ди. Та­кий ви­рок ви­ніс Ше­пе­тівсь­кий місь­крайон­ний суд 31-річ­но­му жи­те­лю Не­ті­ши­на.

Як вста­но­ви­ла Фе­мі­да, 9 лю­то­го 2017 ро­ку об­ви­ну­ва­че­ний три­чі на­ві­ду­вав­ся до бу­дин­ку сво­єї знайомої: спо­чат­ку про­сив да­ти га­ря­чої во­ди, щоб роз­мо­ро­зи­ти за­мок в га­ра­жі, по­тім — ло­па­ту, а на тре­тій раз прий­шов у ру­ка­вич­ках, з но­жем і пляш­кою амі­аку, нап­ра­вив стар­то­вий піс­то­лет на гос­по­ди­ню і ска­зав від­чи­ни­ти сейф з гро­ши­ма.

Але до та­ко­го роз­витку по­дій гос­по­да­рі осе­лі, пі­доз­рю­ючи знайомо­го, що за­час­тив з від­ві­ди­на­ми і про­сив по­зи­чи­ти гро­ші, під­го­ту­ва­ли­ся заз­да­ле­гідь: у ха­ті на дру­го­му по­вер­сі вже чер­гу­ва­ли по­лі­цей­ські, до кот­рих жін­ка й по­біг­ла.

У су­ді чо­ло­вік за­пев­ня­ти­ме, що уми­сел пог­ра­бу­ва­ти знайому ви­ник ли­ше піс­ля то­го, як во­на вкот­ре від­мо­ви­ла­ся по­зи­ча­ти гро­ші. Зав­да­ва­ти шко­ди їй на­мі­ру не мав і чо­го та пе­ре­ля­ка­ла­ся — не ро­зу­міє, ка­же, но­жа із со­бою він но­сить зав­жди, а не­ро­бо­чий піс­то­лет ко­лись знай­шов у Ки­єві.

«По­ка­зан­ня об­ви­ну­ва­че­но­го у су­ді суд роз­ці­нює як спо­сіб за­хис­ту та на­ма­ган­ня уник­ну­ти кри­мі­наль­ної від­по­ві­даль­нос­ті за більш тяж­кий зло­чин, ос­кіль­ки та­кі його по­ка­зан­ня є не­ло­гіч­ни­ми, не­пос­лі­дов­ни­ми і та­ки­ми, що не уз­годжу­ють­ся з ін­ши­ми до­ка­за­ми, дос­лідже­ни­ми в су­до­во­му за­сі­дан­ні», — при­хо­дить до вис­новку суд і ви­но­сить ви­рок, який по­ки що не наб­рав за­кон­ної си­ли і мо­же бу­ти ос­карже­ний до апе­ля­цій­но­го су­ду об­ласті.

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована